Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 • Český jazyk a literatura
  • Didaktický test
  • Písemná práce
  • Ústní zkouška
 • Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen formou jednoho didaktického testu
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku
Více informací na Novamaturita.cz

Profilová maturitní část


Zahrnuje 3 povinné zkoušky podle tvého oboru.

 • Ústní zkouška z elektrotechniky
 • Ústní zkouška z elektroniky
 • Praktická zkouška z odborného výcviku
 • Ústní zkouška z technologie
 • Ústní zkouška ze strojů a zařízení
 • Praktická zkouška z odborného výcviku
 • Ústní zkouška z elektronických počítačů
 • Ústní zkouška z výpočetní techniky
 • Praktická zkouška z elektronických počítačů
 • Ústní zkouška z ekonomiky
 • Ústní zkouška z účetnictví
 • Praktická zkouška z účetnictví

Termíny maturit


Přihlášení k maturitní zkoušce: 1. 12.

Další informace


Ústní zkouška se koná před maturitní komisí.

Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut.  Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.

Praktickou zkoušku z odborného výcviku koná žák nejdéle 3 dny na pracovišti praktického vyučování.

Praktickou zkoušku z elektronických počítačů koná žák na PC.

Praktickou zkoušku z účetnictví koná písemnou formou, obě nejdéle 300 minut. Pokud je stanoveno více témat, žák si jedno vybere.

Praktická zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy před ústními zkouškami.

 1. Maturitní zkoušky se konají v jarním zkušebním období a podzimním zkušebním období.
 • V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají v období od 2. května do 10. června, v podzimním zkušebním období od 1. září do 20. září. Písemnou práci je možné konat i v dřívějším termínu, nejdříve však 1. dubna.
 • Didaktické testy a písemné práce se zahajují vždy celostátně ve stejnou dobu podle jednotného zkušebního schématu. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny zkoušek profilové části stanoví ředitel školy.
  Zveřejněná témata se zachovávají i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.
 1. Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do
 • 1. prosince pro jarní zkušební období,
 • 25. června pro podzimní zkušební období.
 1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a cizinci mají upravené podmínky dle platné legislativy a individuálních posudků poradenského zařízení.
  Doporučení školského poradenského zařízení žák odevzdá řediteli školy spolu s přihláškou.
 1. Žák vykoná zkoušku ze zkušebního předmětu úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny dílčí zkoušky, z nichž se zkouška daného zkušebního předmětu skládá. Celkové hodnocení zkušebního předmětu se stanoví váženým aritmetickým průměrem všech konaných dílčích zkoušek.
  Pokud žák nevykoná některou dílčí zkoušku úspěšně, opakuje pouze tuto dílčí zkoušku.
 1. Ředitel školy vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce. Vysvědčení se zhotovuje prostřednictvím informačního systému Centra na tiskopisu podle vyhlášky.