Přijímací řízení

Upozornění k přijímacím zkouškám
Přihlášku je potřeba dodat či poslat nejpozději do 1. března 2018 na sekretariát naší školy.

Abys mohl studovat maturitní obor, musíš mít úspěšně ukončené základní vzdělání. Na elektrikáře a obráběče ale nemusíš!

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných
žáků
Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Informační technologie 4 Maturita 30
Ekonomika a podnikání 4 Maturita 30
Mechanik
elektrotechnik
4 Maturita 30
Mechanik seřizovač 4 Maturita 30
Elektrikář 3 Závěrečná zkouška 30
Obráběč kovů 3 Závěrečná zkouška 30

O přijímacích zkouškách

Přijímací řízení na naši školu má dvě podoby. Pro maturitní obory se jedná o jednotnou přijímací zkoušku. Na učební obory se přijímací zkoušky neskládají, přijati budou všichni zájemci až do naplnění všech míst (30 žáků).

Přijímací zkoušky pro maturitní obor se konají pouze v prvním kole. V druhém kole budou přijati všichni uchazeči až do naplnění kapacity oborů.

Pokud se přihlásíš na SOŠ SOU Kuřim, souhlasíš s příspěvkem na provoz školy, který je pro školní rok 2018/2019 stanoven podle tabulky níže. Jedná se o maximální roční výši příspěvku, kterou budeš muset během studia ročně zaplatit.

Roční školné


Jsme malou soukromou školou, a právě díky tomu můžeme nabízet co nejlepší servis všem našim žákům.

U učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář školné není. U maturitního oboru Mechanik seřizovač v současnosti také ne.  Roční školné u ostatních oborů najdeš v tabulce vpravo.

Slevu na školném mají studenti, kteří bydlí v domově mládeže, dojíždí z daleka nebo pochází z rodiny s nízkými příjmy. Snažíme se, aby školné v žádném případě nebylo překážkou pro to, aby u nás kdokoliv studoval. Dlouhodobě má slevu na školném zhruba 60 % studentů. Pokud máš jakýkoliv dotaz ke školnému, napiš nám!


Informační technologie 7 000 Kč
Ekonomika a podnikání 7 000 Kč
Mechanik seřizovač 0 Kč (do odvolání)
Mechanik elektrotechnik 5 000 Kč
Obráběč kovů 0 Kč
Elektrikář 0 Kč

Průběh přijímacího řízení


 • Podání přihlášky

  Přihlášku na střední školu můžeš podat kdykoliv, ale nejpozději do 1. 3. 2018. Pokud už víš, že se chceš přihlásit na naši školu, nejlepší možností je podat přihlášku hned teď, ať nepropásneš termín!

 • Přijímací řízení

  Pokud se hlásíš na maturitní obor, musíš dělat jednotnou přijímací zkoušku. Ta se koná ve dvou termínech – 12. dubna 2018 nebo 16. dubna 2018. Pokud se hlásíš na učební obor, přijímací zkouška se tě netýká.

 • Podání zápisového lístku

  Pokud se úspěšně dostaneš na naši školu – gratulujeme! Musíš ale nejpozději do deseti dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení doručit na sekretariát školy zápisový lístek. Ten můžeš doručit buď osobně nebo poštou.

Z čeho budou přijímací zkoušky pro maturitní obory?


Český jazyk a literatura

 • Uzavřené i otevřené úlohy
 • Hodnotí se i odpovědi celou větou
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Matematika a její aplikace

 • Uzavřené i otevřené otázky
 • Hodnotí se i postup řešení
 • Bude vyhrazeno 60 minut čistého času

 • Další informace

 • U testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu
 • Další informace najdeš na webu Nová Maturita

 • Potřebuješ více informací?


  Přihláška se v 1. kole podává do 1. 3. na adresu školy. Na přihlášku se uvádí 2 školy vašeho výběru. Součástí přihlášky je závěrečné vysvědčení z osmého ročníku a vysvědčení z prvního pololetí devátého ročníku studia ZŠ (nebo jejich kopie). V rubrice „cizí jazyk“ uvést zkratku jazyka, kterému se žák učil na ZŠ jako první a druhý cizí jazyk (AJ, NJ).

  Přihlášku v druhém a dalších kolech lze zaslat kdykoliv. Přijímací zkoušky se již nekonají. Studenti jsou přijímáni do naplnění kapacity. Pořadí určuje dodání přihlášky na školu.

  Potvrzení lékaře není nutné u zdravých dětí u oborů IT a EP. Pouze u těch dětí, které mají změněnou pracovní schopnost nebo jejichž  zdravotní stav by vyžadoval úlevy v TV nebo úplné osvobození od TV v případě zdravotního či jiného handicapu je třeba jej oznámit.

  K přihlášce lze přiložit informaci o úspěšném řešení předmětových soutěží a olympiád vyhlášených MŠMT v aktuálním a předcházejícím školním roce – umístění od  okresního kola výše je nutné doložit (např. kopií diplomu nebo výsledkové listiny) – tyto soutěže se promítají do celkového počtu bodů při přijímání uchazečů do studia.

  Žáci budou přijati do naplnění kapacity oborů podle:

  1. hodnocení výsledků dosažených při jednotné přijímací zkoušce
  2. hodnocení na základě prospěchu z předchozího vzdělávání
  3. hodnocení mimoškolních aktivit, ocenění, dosažených výsledů v soutěžích a olympiádách.

  Obsah přijímací zkoušky:

  Uchazeči o čtyřleté maturitní studium skládají dva testy v jednom dni:

  • Test z českého jazyka
  • Test z matematiky

  Výsledek jednotné přijímací zkoušky má minimálně 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

  Bodové hodnocení:

  Bodové hodnocení je u všech maturitních oborů stejné.

  1. Bodové hodnocení testů

  • Test z českého jazyka maximálně 50 bodů (minimální hranice není stanovena)
  • Test z matematiky maximálně 50 bodů (minimální hranice není stanovena)

  2. Bodové hodnocení výsledků ze základní školy

  Započítává se prospěchový průměr vysvědčení z pololetí a konce 8. ročníku a z pololetí 9. ročníku (bez známek z chování)

  Průměrný prospěch 1-1,5 1,6-1,8 1,9-2,1 2,2-2,5 2,6 a více
  Bodové ohodnocení 40 30 20 10 0

  3. Soutěže a olympiády
  Na základě doložených účastí v soutěžích a olympiádách může uchazeč získat max. 10 bodů (započítá se vždy nejvyšší ocenění):

  1. krajské a vyšší kolo – 10 bodů
  2. okresní kolo – 8 bodů
  3. školní kolo – 5 bodů

  Celkové hodnocení:

  Žáci budou přijati do naplnění kapacity oboru. Minimální hranice není stanovena.

  Pokud plní podmínky přijímacího řízení více uchazečů než kolik lze přijmout, rozhoduje ředitel podle § 20 odst. 14 školského zákona o jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. Žáci pak budou přijati na základě pořadí, které bude určeno z celkového součtu bodů (max. 150 bodů).

  V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazeče:

  1. Vyšší počet získaných bodů u přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka.
  2. Průměrný prospěch z matematiky a z českého jazyka na ZŠ v osmé a v pololetí deváté třídy.

   

  Do učebních oborů budou uchazeči přijati až do naplnění kapacity oborů. Pořadí určuje dodání přihlášky na školu.
  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy, nástěnce a zaslány uchazečům.

  Kontaktujte nás


  SOŠ a SOU KUŘIM s.r.o.

  Křížkovského 48/2
  Kuřim 664 34

  +420 541 231 038
  skola@zamekkurim.cz