Škola se účastní projektu EU OPVVV

Název školy příjemce

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006772

Název projektu

Šablony SOŠ a SOU Kuřim, s. r. o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit,
aktivity rozvíjející ICT.

Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a MŠMT.