Doplňkové a rozdílové zkoušky za 1. pololetí

Zkoušky se budou konat ve středu 3. 6. 2020 ve škole od 8.00 hod.

Ti kterých se to týká, byli kontaktováni zprávou v systému Bakaláři – Komens.

Doplňkové zkoušky pro ty, kteří v 1. pololetí byli přihlášeni na doplňkové zkoušky v 3. termínu, tedy na den 31. 3. 2020. Tento termín byl z důvodu uzavření škol zrušen, nyní byl stanoven termín nový. Rozpis komisí, učeben a zkoušek bude na informativní tabuli vedle sborovny. Obsahem zkoušek je učivo 1. pololetí. Můžete ho konzultovat s příslušným pedagogem. Přejeme Vám pěkné známky u zkoušek, protože jejich výsledek je podkladem i pro hodnocení 2. pololetí. Prosím potvrďte přijetí této zprávy třídnímu učiteli.

Rozdílové zkoušky pro ty, kteří v 1. pololetí byli přihlášeni v rámci „rozhodnutí ředitele školy“ o přijetí (přestupu, změně oboru). na rozdílové zkouška v termínu 31. 3. 2020. Tento termín byl z důvodu uzavření škol zrušen, nyní byl stanoven termín nový.  Zkoušky se budou konat ve středu 3. 6. 2020 ve škole od 8.00 hod. Rozpis komisí, učeben a zkoušek bude na informativní tabuli vedle sborovny. Prosím dostavte se ke zkouškám, protože bez jejich úspěšného složení nemůžete pokračovat ve studiu daného oboru. Na zkoušky máte zadaný materiál, ale v případě dotazů se obraťte na Vašeho konzultanta. Přijetí této zprávy potvrďte třídnímu učiteli.

 

Pro návštěvu školy jsou stanovena určitá pravidla:

ODSTUP – ROUŠKA – DEZINFEKCE – BEZINFEKČNOST

  1. Při prvním vstupu do školy žák předkládá prvnímu učiteli podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ viz zde http://www.msmt.cz/file/52769_1_1/. Pokud jde o žáka nezletilého, podepisuje prohlášení zákonný zástupce.
  2. Žáci sedí v učebnách po jednom v lavici. Lavice jsou rozmístěné tak, aby vzdálenost mezi nimi byla co největší.
  3. Při příchodu a odchodu ze školy, při pohybu ve společných prostorách školy, při pobytu v učebně nebo dílně žák, učitel, zaměstnanec školy si udržuje odstup od ostatních 2 m (v krajním nutném případě 1,5 m). Nevytváří shluky osob. Do prostor školy nemají přístup cizí osoby.
  4. Při příchodu do školy, při pohybu ve společných prostorách školy, při odchodu ze školy musí mít žák, učitel, zaměstnanec školy zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem (dále jen rouškou).
  5. Roušku nemusí používat žák, učitel při výuce/přípravě v učebně, pokud nestanoví pedagog jinak.
  6. Na toaletách je nutné provádět důsledné mytí rukou tekutým mýdlem s dezinfekcí. Ruce si poté dosucha utřít do jednorázových papírových ručníků.
  7. V každé učebně či dílně je k dispozici rozstřikovač dezinfekce. Žák, učitel jsou povinni je používat při příchodu a odchodu z učebny. Nádobky je nutné stisknout jemně, používat je nad tácem a odkládat je na tác.
  8. Výuky a zkoušek se mohou účastnit pouze žáci, učitelé bez příznaků infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19.
  9. Přítomnost ve škole by měly uvážit osoby s rizikovými faktory (vyjmenovány na ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ) nebo osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou s rizikovými faktory. Patříte–li do této skupiny, informujte ředitele školy.
  10. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy.