Povinně zveřejňované informace, Projekty

NÁZEV

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 Poskytování středoškolského vzdělávání.

 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Organizace je střední školou. Důvodem založení je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Školské zařízení charakteru středního odborného učiliště existuje v různých formách v prostorách zámku Kuřim od roku 1951. Připravovalo žáky zejména v učebních oborech strojírenského, slévárenského a elektrotechnického zaměření. Od roku 1986 se rozšířila výuka o studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Rovněž se začalo realizovat maturitní studium při zaměstnání.

Od roku 1993 škola vyučuje vedle oborů středního odborného učiliště i obory střední odborné školy. Do roku 1991 byla škola součástí firmy TOS Kuřim v postavení státního zařízení. V období 1991-1993 byla školou soukromou v postavení vnitřního závodu TOS Kuřim, a.s. Od roku 1993 má škola právní subjektivitu v postavení společnosti s ručením omezeným. Po konkurzu TOS Kuřim, a.s. jsou vlastníky společnosti Město Kuřim a tři fyzické osoby.

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ČLENĚNÍ ŠKOLY
 • Ředitelství - Statutární orgán – ředitel školy
 • Ekonomický útvar
 • Úsek praktického vyučování
 • Útvar výuky - Výchovný poradce, Kariérový poradce, Metodik prevence
 • Útvar technické obsluhy
 • Útvar výroby
 • Úsek teoretického vyučování
 • Útvar vzdělávání dospělých
 • Útvar pronájmy
 • Útvar tisk
 • Útvar kavárna
 • Útvar výuky
 • Útvar technické obsluhy
 • Úsek domova mládeže
 KONTAKTNÍ INFORMACE

Křížkovského 48/2,
664 34 Kuřim

  +420 541 231 038
  +420 511 116 024
  +420 511 116 942
   skola@zamekkurim.cz

 BANKOVNÍ SPOJENÍ
 • KB, a.s. Brno-město, expositura Kuřim, č.ú. 201 203 621/0100
 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)
 • 479 178 65
 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
 • CZ 479 178 65
 REDIZO, IZO
 • IZO školy: 107 870 312
  REDIZO: 600 014 029
 DATOVÁ SCHRÁNKA ID
 • 9cg446r
ÚŘEDNÍ HODINY
 • minimálně Po - Pá 7:30 - 15:00
 ŽÁDOSTI O INFORMACE

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně i elektronicky.

 POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

 Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitel: Ing. Vojtěch Novotný
 • Jednatelka: Ing. Hana Novotná
 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
 • telefon: 541 231 038
 • email: skola@zamekkurim.cz
 • na sekretariátu školy
 • poštou
 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

 Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

Na internetových stránkách školy naleznete Často kladené dotazy - FAQ.

Pro pomoc se studiem, kariérové poradenství, prevenci a osobní pomoc máme zřízeno Školní poradenské pracoviště.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 •  Za vydání opisu vysvědčení či výučního listu je poplatek 150 Kč / kus.
 LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE
 •  Žádné nejsou.
 POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA
 •  Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.
PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ SOULADU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

 • Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o.
 • IČO: 47917865
 • Sídlo: Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář.
 • Smetanova 8, 602 00 Brno,  tel.: +420 541 556 155, email: office@akstraubova.cz

Informace o zpracování osobních údajů

DOKUMENTY
 • Naleznete v sekci dokumenty, nebo jsou k náhledu na sekretariátu školy. 

 ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 •  www.zamekkurim.cz

Realizované projekty

ImageImage

Vyrovnání dopadů pandemie prostřednictvím doučování 2022 SOŠ a SOU Kuřim

Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy

Termín:                                     1. 1. 2022 – 31. 8. 2022

Finanční podpora:           114 725 Kč 

Popis:

Projekt si dává za cíl podporu vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 formou individuálních i skupinových doučování.

Zvýšená podpora je věnována vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci.

Potřeba podpory může ale směřovat i k dalším žákům, kteří nemusí zaostávat v prospěchu nijak významně, ale i tak je období distanční výuky zasáhlo (např. omezené či žádné možnosti pro podporování a rozvíjení talentu u nadaných žáků).

Projekt bude realizován zejména v prostorách Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

Vyučování bude realizováno zejména pedagogy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.

Doučování je financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

 • Žadatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
 • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
 • IČO: 47917865
  Image

  Prevence digitální propasti

  Realizace investice 3.1. Inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace

  Termín: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

  Finanční podpora: 195 000 Kč

  digitální učební pomůcky

  Popis:

  Cílem je vybavení škol pokročilými digitálními technologiemi pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

  Cílem projektu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky vytvořením mobiliáře mobilních digitálních zařízení určených k zapůjčování žákům, bude se jednat zejména o notebooky a jejich příslušenství. 

  Digitální zařízení jsou financována Evropskou unií – Next Generation

  • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
  • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
  • IČO: 47917865
  Image

  Údaje o projektu

  • Název žadatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
  • Sídlo: Křížkovského 48, 664 34 Kuřim
  • IČO: 47917865
  • Název projektu dle MS2014+: Šablony 2019 SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o.
  • Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013754
  • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáže pedagogů u zaměstnavatelů, projektové dny.

  Prohlášení o přístupnosti

  Webové stránky "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.", se sídlem Křížkovského 48/2 Kuřim 664 34, splňuje požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  Informace prezentované v jiných formátech

  Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader,  případně postupovat podle návodů od firmy Microsoft (návod na otevření .doc, návod na otevření .xls). V některých webových prohlížečích je integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

  Kontakt

  Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu skola@zamekkurim.cz.

  Minimální nároky na hardware

  Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

  Minimální internetové připojení

  Splňuje běžně dodávané ADSL, mobilní či jiné připojení s rychlostí minimálně 4096/512 kb/s a více.

  Podporované webové prohlížeče

  Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem.
  Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.
  Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

  Prohlášení o užití souborů cookie

  CO JSOU SOUBORY COOKIE

  • Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Pomocí nich měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

  PRÁVNÍ DŮVOD POUŽÍVÁNÍ

  • Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

  JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME

  Název Účel sběru Kdo má k údajům přístup Doba uložení
  _ga, _gid, _gat Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení aplikace Google Analytics 24 hodin, 2 roky, 1 minuta
  mdocs

  Monitorování používání dokumentů Memphis Documents

  náš web 14 dní
  fr Vložený frame facebook fecebook 3 měsíce