Povinně zveřejňované informace

NÁZEV

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.

 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 Poskytování středoškolského vzdělávání.

 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Organizace je střední školou. Důvodem založení je zajišťování výchovy a vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Školské zařízení charakteru středního odborného učiliště existuje v různých formách v prostorách zámku Kuřim od roku 1951. Připravovalo žáky zejména v učebních oborech strojírenského, slévárenského a elektrotechnického zaměření. Od roku 1986 se rozšířila výuka o studijní obory zakončené maturitní zkouškou. Rovněž se začalo realizovat maturitní studium při zaměstnání.

Od roku 1993 škola vyučuje vedle oborů středního odborného učiliště i obory střední odborné školy. Do roku 1991 byla škola součástí firmy TOS Kuřim v postavení státního zařízení. V období 1991-1993 byla školou soukromou v postavení vnitřního závodu TOS Kuřim, a.s. Od roku 1993 má škola právní subjektivitu v postavení společnosti s ručením omezeným. Po konkurzu TOS Kuřim, a.s. jsou vlastníky společnosti Město Kuřim a tři fyzické osoby.

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ČLENĚNÍ ŠKOLY
 • Ředitelství - Statutární orgán – ředitel školy
 • Ekonomický útvar
 • Úsek praktického vyučování
 • Útvar výuky - Výchovný poradce, Kariérový poradce, Metodik prevence, Psycholog
 • Útvar technické obsluhy
 • Útvar výroby
 • Úsek teoretického vyučování
 • Útvar vzdělávání dospělých
 • Útvar pronájmy
 • Útvar tisk
 • Útvar kavárna
 • Útvar výuky
 • Útvar technické obsluhy
 KONTAKTNÍ INFORMACE

Křížkovského 48/2,
664 34 Kuřim

  +420 541 231 038
  +420 541 231 349
  +420 511 116 024
   skola@zamekkurim.cz

 BANKOVNÍ SPOJENÍ
 • KB, a.s. Brno-město, expositura Kuřim, č.ú. 201 203 621/0100

 • ČSOB Brno, č.ú. 187 825 087/0300
 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)
 • 479 178 65
 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
 • CZ 479 178 65
 REDIZO, IZO, OR
 • IZO školy: 107 870 312
 • REDIZO: 600 014 029
 • Zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 10522, den zápisu 30. dubna 1993
 DATOVÁ SCHRÁNKA ID
 • 9cg446r
ÚŘEDNÍ HODINY
 • minimálně Po - Pá 7:30 - 15:00
 ŽÁDOSTI O INFORMACE

Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně i elektronicky.

 POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitel: Ing. Vojtěch Novotný
 • Jednatelka: Ing. Hana Novotná
 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
 • telefon: 541 231 349
 • email: skola@zamekkurim.cz
 • na sekretariátu školy
 • poštou
 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy (https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/vzdelani-veda-a-vyzkum) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

Na internetových stránkách školy naleznete Často kladené dotazy - FAQ.

Pro pomoc se studiem, kariérové poradenství, prevenci a osobní pomoc máme zřízeno Školní poradenské pracoviště.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 •  Za vydání opisu vysvědčení či výučního listu je poplatek 150 Kč / kus.
 LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE
 •  Žádné nejsou.
 POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA
 •  Výroční zprávy jsou k nahlédnutí na sekretariátu školy.
PROHLÁŠENÍ O ZAJIŠTĚNÍ SOULADU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje žáků/dětí/studentů, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:

 • Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o.
 • IČO: 47917865
 • Sídlo: Křížkovského 48/2, Kuřim 664 34

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:

 • Mgr. Alena Straubová, advokátní kancelář.
 • Smetanova 8, 602 00 Brno,  tel.: +420 541 556 155, email: office@akstraubova.cz

Informace o zpracování osobních údajů

DOKUMENTY
 • Naleznete v sekci dokumenty, nebo jsou k náhledu na sekretariátu školy. 

 ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 •  www.zamekkurim.cz
Image

Prohlášení o přístupnosti

Webové stránky "Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.", se sídlem Křížkovského 48/2 Kuřim 664 34, splňuje požadavky dle par. 4 a 5 zákona č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace prezentované v jiných formátech

Na našem webu jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formát DOC a PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader,  případně postupovat podle návodů od firmy Microsoft (návod na otevření .doc, návod na otevření .xls). V některých webových prohlížečích je integrována aplikace jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Kontakt

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodnému podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky par. 4 a 5 nebo že je důvod podle písmene b) neopodstatněný, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu skola@zamekkurim.cz.

Minimální nároky na hardware

Splňuje běžný kancelářský počítač nebo notebook s připojením k Internetu.

Minimální internetové připojení

Splňuje běžně dodávané ADSL, mobilní či jiné připojení s rychlostí minimálně 4096/2048 kb/s a více.

Podporované webové prohlížeče

Splňují webové prohlížeče se zapnutým i vypnutým JavaScriptem.
Lepšího uživatelského pocitu však dosáhnete, ponecháte-li JavaScript ve Vašem prohlížeči zapnutý.
Neznamená to však, že každá verze webového prohlížeče je pro práci na portále vhodná. Mezi nepodporované prohlížeče patří zejména staré verze, které již nejsou podporovány ani ze strany jejich výrobců.

OCHRANA OZNAMOVATELŮ - WHISTLEBLOWING

Kompletní Směrnice o ochraně oznamovatelů včetně Formuláře pro oznamování protiprávního jednání zde

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.
Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

 

 • V souladu se Směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s. r. o. jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU následující způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
 • Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku, kterou zveřejňuje na své úřední desce. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.
 • Každá osoba – oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (Směrnice EU) dozví o porušování práv Unie, může podat informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít
  1. písemně elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing@zamekkurim.cz,
  2. v listinné podobě na adresu Markéta Zemková DiS., do vlastních rukou, SOŠ a SOU Kuřim, Křížkovského 48, Kuřim 664 34,
  3. nebo osobně u příslušné osoby (nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal).

buď

  1. škole, nebo
  2. ministerstvu spravedlnosti
 • Oznamovatel bude poučen o právech a povinnostech, které pro něj vyplývají ze zákona, o poučení bude vyhotoven záznam. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Pokud oznamovatel podá vědomě nepravdivé oznámení, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 50 000 Kč.
 • O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, pokud s tím oznamovatel souhlasí.
 • S podanými oznámeními se může seznamovat pouze dále uvedená příslušná osoba, která nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Příslušná osoba posoudí důvodnost podaného oznámení a vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení podle § 12 odst. 2 a o výsledcích posouzení důvodnosti oznámení podle § 12 odst. 3 a o přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo neshledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba škole navrhne opatření k nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

 • Škola vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro školu nevykonává práci, nebo jinou obdobnou činnost podle uvedeného zákona.
 • Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí. Oznamovateli podle zákona č. 171/2023 Sb., náleží ochrana před odvetnými opatřeními. Ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách uvede informace, jak může oznamovatel postupovat v případě odvetných opatření.
 • Pro oznámení lze využít formulář (rovněž vyvěšený na úřední desce), nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno, příjmení pověřené osoby

Markéta Zemková DiS.

Adresa pro zasílání písemných oznámení

Křížkovského 48, Kuřim 66434

Telefon

541 231 349

e-mail

whistleblowing@zamekkurim.cz

Prohlášení o užití souborů cookie

CO JSOU SOUBORY COOKIE

 • Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Pomocí nich měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

PRÁVNÍ DŮVOD POUŽÍVÁNÍ

 • Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookie nám dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

JAKÉ SOUBORY COOKIE POUŽÍVÁME

Název Účel sběru Kdo má k údajům přístup Doba uložení
_ga, _gid, _gat Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení aplikace Google Analytics 24 hodin, 2 roky, 1 minuta
mdocs

Monitorování používání dokumentů Memphis Documents

náš web 14 dní
fr Vložený frame facebook fecebook 3 měsíce
wordpress Cookies nutné pro běh redakčního systému a jeho pluginu škola 3 měsíce