Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 1. Český jazyk a literatura
  • Didaktický test (75 min.)
 2. Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen formou jednoho didaktického testu (120 min.)
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test (40 min. poslech + 60 min. čtení + dovednosti)

Didaktické testy jsou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.

Více informací na Novamaturita.cz

Profilová maturitní část


Profilová část maturitní zkoušky zahrnuje

 1. Zkoušku z českého jazyka a literatury
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 2. Zkoušku z cizího jazyka
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 3. Tři povinné zkoušky podle tvého oboru:

Termíny a podrobnosti maturit


Termíny a změny maturit ve školním roce 2020/2021:

 • Didaktické testy: 24.-26.5.
 • Praktická část SO4: 31.5., praktická část MX4: 31.5., 1.6. a 2.6.
 • Ústní část: SO4 + MX4: 7. - 11.6. (IT: 7., 8.6., EP: 9., 10.6., ME: 9.6., MS: 10., 11.6.)
 • Písemná část z ČJA a AJA/RJA: Nekoná se.
 • Matematika – doba trvání didaktického testu 120 minut 135 minut
 • Český jazyk a literatura – doba trvání didaktického testu 75 minut 85 minut
 • Cizí jazyk –  doba trvání didaktického testu 100 minut 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu, 60 minut  70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti

Písemnou zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka prvomaturanti a maturanti ze zkušebního období 2020 nekonají.

Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se stávají pro prvomaturanty zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. (Neplatí pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.) Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

(Poznámka: výuka SO4, MX4 do 21.5.)


Termíny maturit, závěrečných zkoušek, jmenované komise, harmonogram, maturitní témata naleznete ve studentské sekci v části Maturity a závěrečné zkoušky.

Další informace


Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Zkouška probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Praktickou zkoušku z odborného výcviku koná žák nejdéle 3 dny na pracovišti praktického vyučování.
 • Praktickou zkoušku z elektronických počítačů koná žák na PC probíhá jeden den, délka trvání maximálně 300 minut.
 • Praktickou zkoušku z účetnictví koná žák písemnou formou nejdéle 300 minut.

Praktická zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy před ústními zkouškami.

 • písemná práce – délka trvání 110 minut včetně výběru zadání, rozsah minimálně 250 slov, výběr z 5 témat, hodnocení podle kritérií CERMATU
 •  ústní zkouška – z maturitního školního seznamu minimálně 60 děl si žák vybere podle kritérií stanovených ředitelem školy vlastní seznam 20 děl, seznam odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. pro jarní zkušební období, do 30. 6. daného roku pro podzimní zkušební období. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Ke každému literárnímu dílu je vytvořen pracovní list pro žáka, jehož součástí je zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Hodnocení je podle kritérií CERMATU.
 • písemná práce – délka trvání 60 minut, rozsah celkově minimálně 200 slov, skládá se ze dvou částí, každá na jedno téma (jako původně podle CERMATU), hodnocení je podle kritérií CERMATU.
 • ústní zkouška – ředitel školy stanoví 25 témat. Žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pracovní list obsahuje několik zadání k danému tématu (je monotematický) a jedno zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Hodnocení je podle kritérií CERMATU.