Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Více informací na maturita.cermat.cz

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 1. Český jazyk a literatura
  • Didaktický test (85 min.)
 2. Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen formou jednoho didaktického testu (135 min.)
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test (40 min. poslech + 70 min. čtení + dovednosti = celkem 110 min.)

Více o společné části maturitní zkoušky na ww.cermat.cz.

Didaktické testy jsou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.

Profilová maturitní část


Profilová část maturitní zkoušky zahrnuje

 1. Zkoušku z českého jazyka a literatury
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 2. Zkoušku z cizího jazyka (pokud žák nekoná zkoušku z matematiky)
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 3. Tři povinné zkoušky podle tvého oboru:

Termíny a podrobnosti maturit


Termíny maturit ve školním roce 2022/2023:

Maturitní zkouška se ve školním roce 2022/2023 koná podle ustanovení § 77 až 82 školského zákona a podle ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “vyhláška č. 177/2009 Sb.”).
V jarním zkušebním období se maturitní zkoušky konají od 2. května do 10. června 2023, v podzimním zkušebním období pak od 1. do 20. září 2023.

Žáci se přihlašují k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce podáním přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy, a to do 1. prosince 2022 pro jarní zkušební období 2023 a do 25. června 2023 pro podzimní zkušební období 2023.

Jarní zkušební období


Společná část maturitní zkoušky
Didaktické testy se konají v pracovní dny v období od 2. do 15. května 2023. Konkrétní termíny konání didaktických testů určí MŠMT nejpozději 15. srpna 2022 a jednotné zkušební schéma pro jejich konání nejpozději do 15. ledna 2023; tyto údaje zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 určilo MŠMT od 2. do 5. května 2023.
Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky zpřístupní Centrum ředitelům škol prostřednictvím informačního systému Centra do 15. května 2023. Nejpozději následující pracovní den po zpřístupnění výsledků je ředitel školy zpřístupní žákům.


Profilová část maturitní zkoušky
Zkoušky profilové části konané před zkušební maturitní komisí (tj. ústní zkoušky a obhajoby maturitních prací) se konají v období od 16. května do 10. června 2023.
Písemné práce, písemné zkoušky a praktické zkoušky profilové části se konají od 1. dubna 2023, v případech, kde to povaha zkoušky vyžaduje, je možné praktické a písemné zkoušky, i dříve. Konkrétní termíny zkoušek stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním, a to tak, aby se nepřekrývaly s jednotným zkušebním schématem společné části.
Hodnocení zkoušek s výjimkou písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise veřejně ve dni, ve kterém žák tuto zkoušku nebo její část vykonal. Hodnocení písemné zkoušky, písemné práce a praktické zkoušky oznámí žákovi předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu po vyhodnocení zkoušky zkušební maturitní komisí, koná-li se zkouška před ústními zkouškami, pak oznámí jejich hodnocení předseda zkušební maturitní komise nejpozději v době konání ústních zkoušek.


Celkové hodnocení maturitní zkoušky
Centrum zpřístupní řediteli školy výsledky celkového hodnocení žáků nejpozději do dvou pracovních dnů od shromáždění výsledků maturitní zkoušky za jednotlivou třídu prostřednictvím informačního systému Centra. Ředitel školy poté bez zbytečného odkladu vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce.


Termíny náhradních a opravných maturit ve školním roce podzim 2021/2022:

SO4

MX4

 

IT

EP

ME

MS

písemná práce z ČJA

8. 9. 2022

Státní zkoušky:

(didaktické testy)

1.     – 6. 9.2022

 

Profilové zkoušky - podzim 2022:

praktická

zkouška

z odborných

předmětů

7. 9. 2022

-

ústní

zkoušky

16. 9. 2022

16. 9. 2022

-

-


Termíny maturit ve školním roce 2021/2022:

 • 6.4. Písemná práce český jazyk (profilová) SO4, MX4
 • 8.4. Písemná práce anglický jazyk a ruský jazyk (profilová) SO4, MX4
 • 26. 4. Uzavření klasifikace SO4, MX4
 • 27. 4. Klasifikační porada SO4, MX4
 • 29. 4. Vydání vysvědčení žákům SO4, MX4
 • 2. 5. Didaktický test matematika, anglický jazyk SO4, MX4
 • 3. 5. Didaktický test český jazyk a literatura SO4, MX4
 • 4. 5. Didaktický test ruský jazyk SO4, MX4
 • 6. - 13. 5. (mimo 9.5.) Svatý týden SO4
 • 12. - 18. 5. Svatý týden MX4
 • 9. 5. Praktická zkouška z odborných předmětů SO4
 • 9. 5. - 11. 5. Praktická zkouška z odborného výcviku MX4
 • 16. 5 - 17. 5. Maturitní zkoušky ústní (profilové) IT
 • 18. 5 - 19. 5. Maturitní zkoušky ústní (profilové) EP
 • 20. 5. Maturitní zkoušky ústní (profilové) ME, MS

Maturitní otázky - maturitní témata a Seznam maturitní četby ke stažení zde ve formátu .zip.

Další informace


Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Zkouška probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Praktickou zkoušku z odborného výcviku (obory ME + MS) koná žák nejdéle 3 dny na pracovišti praktického vyučování.
 • Praktickou zkoušku z elektronických počítačů (obor IT) koná žák na PC probíhá jeden den, délka trvání maximálně 300 minut.
 • Praktickou zkoušku z účetnictví (obor EP) koná žák písemnou formou nejdéle 300 minut.

Praktická zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy před ústními zkouškami.

 • písemná práce – délka trvání 110 minut včetně výběru zadání, rozsah minimálně 250 slov, výběr z 5 témat, hodnocení podle kritérií CERMATU
 • ústní zkouška – z maturitního školního seznamu minimálně 60 děl si žák vybere podle kritérií stanovených ředitelem školy vlastní seznam 20 děl, seznam odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. pro jarní zkušební období, do 30. 6. daného roku pro podzimní zkušební období. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Ke každému literárnímu dílu je vytvořen pracovní list pro žáka, jehož součástí je zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Hodnocení je podle kritérií dříve stanovených Cermatem.
 • Výsledné hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury je dáno váženým průměrem známek z písemné práce a z ústní zkoušky v poměru 4:6. Tedy písemná práce 40 % hodnocení a ústní zkouška 60 % hodnocení. Pro stanovení výsledného hodnocení je podmínkou, aby žák z obou částí prospěl.
 • Známku navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím a schvaluje maturitní komise.

 • písemná práce – délka trvání 60 minut, rozsah celkově minimálně 200 slov, skládá se ze dvou částí, každá na jedno téma (jako původně stanovených Cermatem), hodnocení je podle kritérií dříve stanovených Cermatem.
 • ústní zkouška – ředitel školy stanoví 25 témat. Žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pracovní list obsahuje několik zadání k danému tématu (je monotematický) a jedno zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Hodnocení je podle kritérií CERMATU.
 • Výsledné hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka je dáno váženým průměrem známek z písemné práce a z ústní zkoušky v poměru 4:6, tedy písemná práce 40 % hodnocení a ústní zkouška 60 % hodnocení. Pro stanovení výsledného hodnocení je podmínkou, aby žák z obou částí prospěl.
 • Známku navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím a schvaluje maturitní komise.