Model maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Více informací na maturita.cermat.cz

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 1. Český jazyk a literatura
  • Didaktický test (nově 85 min.)
 2. Matematika nebo Cizí jazyk
  • Matematika se skládá jen formou jednoho didaktického testu (nově 135 min.)
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test (40 min. poslech + nově 70 min. čtení + dovednosti = celkem 110 min.)

Didaktické testy jsou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.

Profilová maturitní část


Profilová část maturitní zkoušky zahrnuje

 1. Zkoušku z českého jazyka a literatury
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 2. Zkoušku z cizího jazyka
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 3. Tři povinné zkoušky podle tvého oboru:

Termíny a podrobnosti maturit


Termíny maturit ve školním roce 2021/2022:

 • 26. 4. Út Uzavření klasifikace SO4, MX4
 • 27. 4. St Klasifikační porada SO4, MX4.
 • 29. 4. Pá Vydání vysvědčení žákům SO4, MX4.
 • 2. 5. Didaktický test matematika, anglický jazyk
 • 3. 5. Didaktický test český jazyk a literatura
 • 4. 5. Didaktický test ruský jazyk
 • květen  Maturitní zkoušky ústní (rozpis bude stanoven).

Termíny maturit, závěrečných zkoušek, jmenované komise, harmonogram, maturitní témata naleznete ve studentské sekci v části Maturity a závěrečné zkoušky.

Další informace


Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Zkouška probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
 • Praktickou zkoušku z odborného výcviku koná žák nejdéle 3 dny na pracovišti praktického vyučování.
 • Praktickou zkoušku z elektronických počítačů koná žák na PC probíhá jeden den, délka trvání maximálně 300 minut.
 • Praktickou zkoušku z účetnictví koná žák písemnou formou nejdéle 300 minut.

Praktická zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy před ústními zkouškami.

 • písemná práce – délka trvání 110 minut včetně výběru zadání, rozsah minimálně 250 slov, výběr z 5 témat, hodnocení podle kritérií CERMATU
 •  ústní zkouška – z maturitního školního seznamu minimálně 60 děl si žák vybere podle kritérií stanovených ředitelem školy vlastní seznam 20 děl, seznam odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. pro jarní zkušební období, do 30. 6. daného roku pro podzimní zkušební období. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Ke každému literárnímu dílu je vytvořen pracovní list pro žáka, jehož součástí je zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Hodnocení je podle kritérií dříve stanovených Cermatem.
 • výsledné hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury je dáno váženým průměrem známek z písemné práce a z ústní zkoušky v poměru 4:6.
 • písemná práce – délka trvání 60 minut, rozsah celkově minimálně 200 slov, skládá se ze dvou částí, každá na jedno téma (stanovených Cermatem), hodnocení je podle kritérií dříve stanovených Cermatem.
 • ústní zkouška – ředitel školy stanoví 25 témat. Žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pracovní list obsahuje několik zadání k danému tématu (je monotematický) a jedno zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Hodnocení je podle kritérií CERMATU.
 • výsledné hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka je dáno váženým průměrem známek z písemné práce a z ústní zkoušky v poměru 4:6.