Model - nabídka maturitní zkoušky

Společná maturitní část


Více informací na maturita.cermat.cz

Společná maturitní část se skládá ze dvou předmětů.

 1. Český jazyk a literatura (povinný pro všechny)
  • Didaktický test (85 min.)
 2. Matematika nebo Cizí jazyk (žák si volí jeden předmět)
  • Matematika se skládá jen formou jednoho didaktického testu (135 min.)
  • Cizí jazyk obsahuje didaktický test (40 min. poslech + 70 min. čtení + dovednosti = celkem 110 min.)

Více o společné části maturitní zkoušky na ww.cermat.cz.

Didaktické testy jsou hodnoceny pouze „uspěl/neuspěl“. Hodnocení „uspěl“ není podmínkou pro připuštění žáka k profilovým zkouškám, ale je podmínkou pro získání maturitního vysvědčení.

Profilová maturitní část


Profilová část maturitní zkoušky zahrnuje

 1. Zkoušku z českého jazyka a literatury
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 2. Zkoušku z cizího jazyka (pokud žák nekoná zkoušku z matematiky)
  • Písemná práce 40% hodnocení
  • Ústní zkouška 60% hodnocení
 3. Tři povinné zkoušky podle tvého oboru:

Nepovinné, pokud si ji žák zvolí:

  • Cizí jazyk (pokud si povinně zvolil matematiku)
  • Matematika základní (pokud si žák jako povinný zvolil cizí jazyk)
  • Matematika rozšiřující

  Termíny a podrobnosti maturit  Maturitní zkoušky 2025

  Ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s. r. o. určuje podle § 79 odstavce 3 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou číslo 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou nabídku zkoušek profilové části maturitní zkoušky pro rok 2025.

  Nabídka zkušebních předmětů povinných zkoušek společné a profilové části

  Společná část maturitní zkoušky se skládá z didaktických testů z následujících předmětů:

  • Český jazyk a literatura (DT) – povinný pro všechny
  • Matematika (DT) – žák si volí matematiku nebo cizí jazyk
  • Cizí jazyk (DT) – výběr z následujících jazyků, pokud si jej zvolí:
  • Anglický jazyk
  • Ruský jazyk

  Profilová část maturitní zkoušky se skládá:

  Povinné

  1. Z českého jazyka a literatury (PP + ÚZ)
  2. Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, pak ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (PP + ÚZ) a zároveň
  3. Z dalších tří povinných profilových zkoušek z nabídky:

  Obor Ekonomika a podnikání:

  Účetnictví, Ekonomika, Praktická zkouška z účetnictví

  Obor Informační technologie:

  Výpočetní technika, Elektronické počítače, Praktická zkouška z elektronických počítačů

  Obor Mechanik seřizovač:

  Technologie, Stroje a zařízení, Odborný výcvik

  Nepovinné, pokud si ji žák zvolí:

  • Cizí jazyk (pokud si povinně zvolil matematiku)
  • Matematika základní (pokud si žák jako povinný zvolil cizí jazyk)
  • Matematika rozšiřující

  Předpokládané termíny profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024:

  Jarní zkušební období:        16.5. -10.6.2025, zkoušky konané formou písemné zkoušky, písemné práce a formou praktické zkoušky lze konat nejdříve 1.4.2024

  Didaktické testy – květen 2025 (stanoveny Cermatem)

  Podzimní zkušební období: 1.9. – 20.9.2025

  Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., § 2, odst. 3 – 6, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.

  Kuřim dne 1.9.2024                                                                                                                                               Ing. Vojtěch Novotný, ředitel


  Harmonogram maturitních zkoušek

  školní rok 2023/2024 - podzim

  Didaktické testy

  2. – 4. 9. 2024 – Spádové školy

  Písemná práce z ČJA

  5. 9. 2024

  Písemná práce z AJA

  6. 9. 2024

  Praktická maturitní zkouška z účetnictví - EP

  9. 9. 2024

   

  Profilové zkoušky

  Praktická zkouška z odborných předmětů MS - ME

  9.-11.9.2024

  Ústní zkoušky

   

  IT4 17.9.2024

  EP  17.9.2024

  MX4 -  ME 18.9.2024

  MX4 – MS 18.9.2024


  Maturitní otázky - maturitní témata a Seznam maturitní četby ke stažení zde ve formátu .zip. Pro školní rok 2023/2024.

  Testovat se můžete ve speciální aplikaci zde.


  Další informace


  Ředitel školy pro každou zkoušku konanou ústní formou zveřejní 25 témat. Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák jedno téma vylosuje. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. Zkouška probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Při ústní zkoušce nelze v jednom dni losovat dvakrát stejné téma.
  • Praktickou zkoušku z odborného výcviku (obory ME + MS) koná žák nejdéle 3 dny na pracovišti praktického vyučování.
  • Praktickou zkoušku z elektronických počítačů (obor IT) koná žák na PC probíhá jeden den, délka trvání maximálně 300 minut.
  • Praktickou zkoušku z účetnictví (obor EP) koná žák písemnou formou nejdéle 300 minut.

  Praktická zkouška se koná v termínu stanoveném ředitelem školy před ústními zkouškami.

  • písemná práce – délka trvání 110 minut včetně výběru zadání, rozsah minimálně 250 slov, výběr z 4 témat, hodnocení podle kritérií CERMATU
  • ústní zkouška – z maturitního školního seznamu minimálně 60 děl si žák vybere podle kritérií stanovených ředitelem školy vlastní seznam 20 děl, seznam odevzdá řediteli školy nebo jím pověřené osobě do 31. 3. pro jarní zkušební období, do 30. 6. daného roku pro podzimní zkušební období. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí. Ke každému literárnímu dílu je vytvořen pracovní list pro žáka, jehož součástí je zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Hodnocení je podle kritérií dříve stanovených Cermatem.
  • Výsledné hodnocení profilové zkoušky z českého jazyka a literatury je dáno váženým průměrem známek z písemné práce a z ústní zkoušky v poměru 4:6. Tedy písemná práce 40 % hodnocení a ústní zkouška 60 % hodnocení. Pro stanovení výsledného hodnocení je podmínkou, aby žák z obou částí prospěl.
  • Známku navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím a schvaluje maturitní komise.

  • písemná práce – délka trvání 60 minut, rozsah celkově minimálně 200 slov, skládá se ze dvou částí, každá na jedno téma (jako původně stanovených Cermatem), hodnocení je podle kritérií dříve stanovených Cermatem.
  • ústní zkouška – ředitel školy stanoví 20 témat. Žák vylosuje jedno téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut, ústní zkouška trvá 15 minut, probíhá formou řízeného dialogu před maturitní komisí s využitím pracovního listu. Pracovní list obsahuje několik zadání k danému tématu (je monotematický) a jedno zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Hodnocení je podle kritérií CERMATU.
  • Výsledné hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka je dáno váženým průměrem známek z písemné práce a z ústní zkoušky v poměru 4:6, tedy písemná práce 40 % hodnocení a ústní zkouška 60 % hodnocení. Pro stanovení výsledného hodnocení je podmínkou, aby žák z obou částí prospěl.
  • Známku navrhuje zkoušející po dohodě s přísedícím a schvaluje maturitní komise.