Školní poradenské pracoviště

V případě potřeby řešit nějakou situaci související s učením nebo chováním ve škole se žáci i rodiče mohou obrátit na třídního učitele, případně na konkrétního člena Školního poradenského pracoviště, podle zaměření jejich činnosti.


Poradenské služby poskytujeme učitelům, žákům i jejich rodičům v následujících oblastech

 1. výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 2. péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
 3. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 4. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování
 5. kariérové poradenství – profesní orientace žáků, další studium.

Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Čikovová

Členové školního poradenského pracoviště

Mgr. Jana Čikovová – výchovný poradce inkluze

Ing. Hana Novotná – výchovný poradce pro studijní  záležitosti

Mgr. Petr Kučera – školní metodik prevence

Ing. Tereza Zámečníková – výchovný poradce – kariérní poradenství

Konzultace je možná kdykoliv po telefonické domluvě,  stálé konzultační hodiny a kontakty
Činnosti členů školního poradenského pracoviště

 • Pomáhá žákům se speciálními poruchami učení
 • Eviduje zprávy z vyšetření z poradenských pracovišť
 1. Navrhuje vyšetření v pedagogicko – psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 2. Pomáhá třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 3. Odesílá dotazníky pro pedagogické poradny
 4. Shromažďuje zprávy z vyšetření, předává jejich kopie třídním učitelům, vysvětluje závěry a pomáhá při realizaci doporučení ze zpráv ostatním zainteresovaným učitelům
 5. Dohlíží na realizaci doporučení ze zpráv
 6. Vytváří aktuální přehledy vyšetřených a integrovaných žáků
 • Organizuje péči o integrované žáky
 • Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • Poskytuje psychologickou pomoc žákům s osobními problémy
 • Společně se školním  metodikem prevence pomáhá řešit závadové chování žáků, především projevy šikanování
 • Řeší problémy spojených se školní docházkou
 1. Sleduje projevy záškoláctví u žáků školy – přesná evidence neomluvených hodin, projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření
 2. Sleduje žáky s omluvenou absencí nad 80 hodin v jednom klasifikačním období – projednávání případů s třídními učiteli a rodiči, návrhy opatření
 • Společně s třídními učiteli sleduje žáky neprospívající, hledá příčiny školního neprospěchu a navrhuje způsoby, jak situaci řešit
 • Společně s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované a navrhuje další péči o tyto žáky
 • Společně se školním metodikem prevence pomáhá třídním kolektivům při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • Koordinuje činnosti v oblasti prevence a řešení rizikového chování žáků
 • Zajišťuje konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů (šikana, násilí, závislosti, zneužívání, kriminální chování, sekty, rasismus a další projevy rizikového chování), případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • Zajišťuje individuální a skupinovou práci se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně – vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
 • Koordinuje a realizuje aktivity zaměřené na integraci žáků – cizinců (prioritou je prevence rasismu)
 • Předává informace a zprávy o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení
 • Připravuje podmínky pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
 • Koordinuje a samostatně zajišťuje přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • Koordinuje vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • Shromažďuje informace a metodické pokyny k volbě povolání, k volbě dalšího vzdělávání a jejich předávání žákům
 • Realizuje Individuální poradenství pro  žáky v oblasti volby povolání, volby dalšího vzdělávání
 • Zajišťuje skupinové návštěvy žáků v informačních poradenských střediscích
 • Organizuje setkání zástupců vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení se studenty
 • Pomáhá při vyplňování přihlášek na vyšší školy, jejich odeslání
 • Připravuje žáky pro vstup na trh práce(příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování životopisu)


Víš, že?

Víš, že řediteli školy můžeš poslat anonymní vzkaz pokud tě něco těší či trápí? Stačí použít on-line schránku na vzkazy. Pokud Ti nevyhovuje tento způsob, můžeš vhodit svůj písemný vzkaz do schránky důvěry, která je umístěna na zdi u učebny fyziky.Neboj se nás zeptat a s čímkoli se poradit.
Jsme tu pro Tebe!