Závěrečné zkoušky


Studium tříletých učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář – silnoproud je ukončeno závěrečnou zkouškou.
Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní).

Termíny a podrobnosti závěrečných zkoušek


Termíny závěrečných zkoušek, jmenované komise, harmonogram, naleznete ve studentské sekci v části Maturity a závěrečné zkoušky.

Další informace


  • Závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny samostatně.
  • Témata na jednotlivé části závěrečné zkoušky vybírá ředitel školy z informačního systému NZZ (jedná se tedy o celostátně zadané otázky).
  • Pro písemnou zkoušku žáci skládají písemnou na papíře. 
    V příštích letech budou postupně také v těchto oborech zpřístupněny banky úkolů, které umožní skládat písemnou zkoušku na počítači. Ředitel vybere nejméně 3 témata, z nichž každému žákovi jedno téma přidělí. Mezi žáky rozdělí témata rovnoměrně, např. takto (příklad pro 20 žáků): vybere 3 témata a z každého tématu vytvoří 7 kopií, žáky rozdělí na A, B C;
  • Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Čistý výrobní čas zahrnuje 6 hodin; 1 hodina je na přípravné práce, kontrolu, odevzdání a úklid pracoviště. Zbývající časový prostor škola využívá pro zařazení školní části závěrečné zkoušky zaměřené např. na témata orientovaná na její profilaci, regionální specifika atd.
  • Praktická zkouška se může konat jak ve škole, kde se žáci vzdělávali, tak i na pracovišti jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi právnickou osobou, která vykonává činnost školy, a touto osobou. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.
  • Pro ústní zkoušku převezme z jednotného zadání ředitel školy 25 témat z odborných předmětů. Z nich si žák jedno vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.