Závěrečné zkoušky


Studium tříletých učebních oborů Obráběč kovů a Elektrikář – silnoproud je ukončeno závěrečnou zkouškou.
Závěrečná zkouška má 3 části (písemnou, praktickou a ústní).

Termíny a podrobnosti závěrečných zkoušek


Termíny a změny (opravných) závěrečných zkoušek v roce 2021/2022:

 • 24. 5. Út Uzavření klasifikace SE3.
 • 25. 5. St Klasifikační porada SE3.
 • 27. 5. Pá Vydání vysvědčení žákům SE3.
 • 1. 6. St Závěrečné zkoušky – písemná část.
 • 2. - 6. 6. Čt, Pá, Po Závěrečné zkoušky - praktická část.
 • 15. 6. St Závěrečné zkoušky - ústní část OK.
 • 16. 6. Čt Závěrečné zkoušky - ústní část EL.
 • 17. 6. Pá Závěrečné zkoušky - ústní část EX.

Termíny závěrečných zkoušek, jmenované komise, harmonogram, naleznete ve studentské sekci v části Maturity a závěrečné zkoušky.

Další informace


 • Závěrečné zkoušky se konají v pořadí: písemná zkouška, praktická zkouška z odborného výcviku a ústní zkouška. Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny samostatně.
 • Témata na jednotlivé části závěrečné zkoušky vybírá ředitel školy z informačního systému NZZ (jedná se tedy o celostátně zadané otázky).
 • Pro písemnou zkoušku v oboru vzdělání, kde se témata generují z banky úkolů (OK i EL), ředitel školy stanoví, zda žáci konají písemnou zkoušku elektronickou formou (na počítači) nebo písemnou formou (na papíře).

  V případě elektronické formy (na počítači) se každému žákovi automaticky vygeneruje jedinečné téma z banky úkolů.

  V případe písemné formy (na papíře) každému žákovi vygeneruje a jedno téma přidělí ředitel školy.

  V současné době probíhá zkouška písemnou formou.

 • Pro praktickou zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání libovolný počet témat. Pokud je stanoveno více než jedno téma, žák si jedno téma vylosuje. Praktickou zkoušku koná žák nejdéle 3 dny. V jednom dni trvá praktická zkouška nejvýše 7 hodin. Čistý výrobní čas zahrnuje 6 hodin; 1 hodina je na přípravné práce, kontrolu, odevzdání a úklid pracoviště. Zbývající časový prostor škola využívá pro zařazení školní části závěrečné zkoušky zaměřené např. na témata orientovaná na její profilaci, regionální specifika atd.
 • Praktická zkouška se může konat jak ve škole, kde se žáci vzdělávali, tak i na pracovišti jiných osob, kde se koná praktické vyučování na základě dohody uzavřené mezi právnickou osobou, která vykonává činnost školy, a touto osobou. Hodnocení a klasifikace praktické zkoušky probíhá v souladu s pravidly, která jsou součástí jednotného zadání. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky.
 • Pro ústní zkoušku převezme z jednotného zadání ředitel školy 25 témat z odborných předmětů. Z nich si žák jedno vylosuje. Ke každému tématu je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce. Příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut.