Stipendijní programy - typy stipendií na naší škole

Škola nabízí studentům získat během studia několik možností stipendií a možností si již během studia přivydělat. Všechny stipendií lze kombinovat.


 • PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM

Abychom zvýšili motivaci našich studentů ve studiu, přiznáváme v každém pololetí studentům všech oborů, kteří dosáhli průměr známek 1,0 jednorázovou odměnu 1 000 Kč, do 1,5 odměnu 500 Kč a studentům, kteří dosáhli průměru známek do 2,0 odměnu 250 Kč.

 • PREFERENČNÍ STIPENDIUM

Abychom zvýšili motivaci našich studentů v učebních oborech Elektrikář a Obráběč kovů v praktickém vyučování, poskytujeme měsíční preferenční stipendium závislé na hodnocení z odborného výcviku. Při hodnocení za pololetí známkou 1 - 2000 Kč, známkou 2 - 1000 Kč a známkou 3 - 500 Kč.

 • FIREMNÍ STIPENDIA

Partnerské firmy vybraným studentům poskytují dle prospěchu stipendium až 1600 Kč měsíčně.

 • PLACENÉ PRAXE VE FIRMÁCH

Studenti ve firmách na praxi (zpravidla jeden den v týdnu po celý rok), dostávají až 500 Kč za den praxe.

 • ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST

Studenti konající ve škole v odborném výcviku produktivní práci dostávají až 100 Kč za hodinu.


A teď trochu podrobněji. Co pro to musíš udělat?

Pro zvýšení motivace k učení žáků v učebních oborech Obráběč kovů a Elektrikář, zejména v praktickém vyučování, poskytuje škola preferenční prospěchové stipendium podle níže uvedených pravidel.

 1. Žák nesmí mít za pololetí sníženou známku z chování.
 2. Žák nesmí být za pololetí v řádném termínu hodnocen z žádného předmětu ne-dostatečně či nehodnocen a nesmí mít více jak 10 neomluvených hodin.
 3. Pokud žák splňuje předešlé dvě podmínky, obdrží po uzavření pololetí:
 • 2000 Kč, pokud je hodnocen v odborném výcviku za pololetí výborně,
 • 1000 Kč, pokud je hodnocen v odborném výcviku za pololetí chvalitebně,
 • 500 Kč, pokud je hodnocen v odborném výcviku za pololetí dobře.

Stipendium předává ředitel školy nebo osoba jím pověřená.

   Pro ocenění žáků s vzorným přístupem k výchově a vzdělávání a pro zvýšení motivace žáků ke vzdělávání uděluje ředitel školy za příslušné pololetí prospěchové odměny.

   1. Žákům, kteří dosáhnou za pololetí ø známek 1,0, přiznává ředitel školy odměnu 1000 Kč.
   2. Žákům, kteří dosáhnou za pololetí ø známek do 1,5 a současně nejsou hodnoceni ze žádného z předmětů hůře než dobře, přiznává ředitel odměnu 500 Kč.
   3. Žákům, kteří dosáhnou za pololetí ø známek do 2,0 a současně nejsou hodnoceni ze žádného z předmětů hůře než dobře, přiznává ředitel odměnu 250 Kč.

   • Aby žák získal prospěchovou odměnu, nesmí mu být současně uloženo žádné výchovné opatření horší než důtka ředitele, či být nehodnocen a nesmí mít více jak 10 neomluvených hodin.
   • Do ø známek se nezapočítává hodnocení chování.
   • Součástí udělení prospěchové odměny je pochvala ředitele školy.
   • Prospěchové odměny jsou žákům vypláceny zpravidla při vydání vysvědčení za příslušné pololetí.

   Při praktickém vyučování mohou žáci školy vykonávat produktivní činnost (to je činnost, která přináší příjem) v rámci vyučovacích předmětů odborný výcvik nebo praxe. Odborný výcvik nebo praxe zpravidla probíhají v prostorách školy, ale mohou probíhat i na pracovištích jiných fyzických nebo právnických osob. Za produktivní činnost přísluší žákům přiměřená odměna (§122Z).

   1. Žákům, kteří realizují při praktickém vyučování v prostorách školy a ve prospěch školy produktivní činnost, přísluší odměna od školy za každou realizovanou normohodinu.
   2. Učitel odborného výcviku vede evidenci realizovaných normohodin jednotlivých žáků své učebně výchovné skupiny. Za příslušné pololetí obdrží za každou normohodinu realizovanou žáky své učebně výchovné skupiny k přerozdělení částku 50 - 150 Kč. Učitel odborného výcviku tuto částku přerozdělí mezi žáky své učebně výchovné skupiny v závislosti na objemu vykonané produktivní činnosti s přihlédnutím k její kvalitě.
   3. Učitel odborného výcviku seznámí žáky s výší odměn za produktivní činnost za příslušné pololetí.
   4. Odměny za produktivní činnost jsou žákům vypláceny do deseti dnů po ukončení příslušného pololetí v kanceláři školy.
   5. Pokud žáci konají v rámci praktického vyučování produktivní činnost u jiné fyzické nebo právnické osoby, poskytuje jim odměnu za produktivní činnost tato osoba. Minimální výše měsíční odměny za produktivní činnost pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin je 30 % minimální mzdy. Platbu je povinen sjednat ředitel školy při uzavření smlouvy o praktickém vyučování žáků s jinou fyzickou nebo právnickou osobou (§12V).

   Pravidla pro poskytování firemních stipendií a praxí se liší podle toho o jakou firmu se jedná.

   • Obecně u firemních stipendií poskytují partnerské firmy vybraným studentům dle prospěchu stipendium až 1600 Kč/měs. Jedná se zejména o obory Mechanik elektrotechnik, Mechanik seřizovač, Obráběč kovů a Elektrikář.
   • Obecně placené praxe ve firmách absolvují zpravidla studenti vyšších ročníků oborů Obráběč kovů a Elektrikář. Studenti ve firmách na praxi (jeden den v týdnu po celý rok), dostávají, podle pravidel konkrétní firmy až 500 Kč/den.


   Image

   Víš, že?

   Víš, že u Preferenčního stipendia skoro nezáleží, jak se učíš? Důležitější je, jak jsi manuálně zručný. Pak můžeš obdržet stipendium až 2000 Kč.

   U koho naši studenti například konají placené praxe a pobírali stipendia?

   TE Connectivity Kuřim
   Strojírny Brno
   Siemens
   KSK PM
   KSK PM